Ha Long Bay

SeaStar Media

Inhabited for tens of thousands of years, Ha Long Bay-literally descending dragon bay is located in the Gulf of Tonkin just off the northeastern coast of Vietnam. Consisting of   nearly 2,000 limestone karst islands, the 1500 square kilometer area was designated as a UNESCO World Heritage Site in 1994.  Largely under-regulated mass tourism is the greatest threat to Ha Long Bay’s diverse natural environment and the small native human culture.

Nơi sinh sống cho hàng chục ngàn năm , Bay – nghĩa đen Hạ Long rồng giảm dần nằm trong Vịnh Bắc Bộ ngoài khơi bờ biển phía đông bắc của Việt Nam . Bao gồm gần 2.000 hòn đảo đá vôi , các khu vực 1500 km vuông đã được chỉ định là một Di sản thế giới vào năm 1994. Phần lớn dưới quy định du lịch đại chúng là mối đe dọa lớn nhất đối với…

View original post 19 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s