Hoi An

SeaStar Media

Once an important trading center with China and Japan, Hoi An on the eastern coast of Vietnam made its wealth largely by trading spices and locally created ceramics.  Today, a UNESCO World Heritage Site, Hoi An, loosely translated to mean peaceful trading place, is largely a tourist destination. Local fisherman still take to the nearby East Sea in small, round wicker boats.

Một khi một trung tâm thương mại quan trọng với Trung Quốc và Nhật Bản , Hội An trên bờ biển phía đông của Việt Nam thực hiện sự giàu có của nó phần lớn bằng kinh doanh gia vị và đồ gốm được tạo ra tại địa phương . Hôm nay , một Di sản Thế giới của UNESCO , Hội An, lược dịch có nghĩa là nơi giao dịch thanh bình , phần lớn là một điểm đến du lịch . Ngư dân địa phương…

View original post 13 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s